Theory

2 replies [Last post]
Angels_Demons's picture
Angels_Demons
Offline
Viking Warrior
Joined: 08/07/2021

I'm not sure if this Is the right place to put this but still.
My theory is about the nightfury. We already know 2 things,
a) There are dragons that variate every century, many the whispering death gives birth to a screaming death.
So is it possible that nightfuries are the same, just more common. We have also seen more then one lightfury in the hidden world, so what if, since nightfuries can't go invisible as easily, maybe the lightfuries cast them out of the hidden world, and whichever were cast out were killed by grimmel.

---------------suggestions--------------

__________________

* WARNING  I HAVE NOT MADE MY DP*

Dragon banners made by dragon riders fury

LilyStark's picture
LilyStark
Offline
Supreme Viking Champion
Joined: 03/27/2017
If the Lightfuries hated the

If the Lightfuries hated the Nightfuries so much, then why would Toothless's girlfriend (I still can't beleive Dreamworks didn't name her) mate with him? Why would the other Lightfuries accept Toothless into the Hidden World?

__________________

           

 

             
               

                                              

   
 

 

                                                    Maverick the Woolly Howl

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                               Brooks the Drowned  Night Fury

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                                       Brunost 

 

 

 

 

 

 

 

Kriger (kreeger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                 
                                                 
                                                                                  

                                                           
                                           
       
                                             
                                            

 

                                                                             Rest of siggy pending 

 
                                        

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                   
                                                                

 

 

 

 

 

Varku's picture
Varku
Online
Supreme Viking Champion
Joined: 06/14/2015
~

Despite being anthropomorphic, I doubt the dragons are that humanlike. Why would one breed cast out another for not having the same abilities?

__________________

p̨͙̹̟̹̍͋ͭ̇̂̂ͬ̆͐ͨ̔̏̿̎̆́͘͞ļ̵̷̥̗͙̹̐̉͐̅ͮ̑̌̒̉̊̈͗̅͑̈ͬ͟ͅe̷ͮ̾̄̇͂͏̙̫̝̘͈͈͖̣̦̪ͅą̵̸̻̘͉̳̦̳͑̒͂͛ͬ̐͘s̷̨̫̺̦͌ͪ̓̃̋̆ͫ͛͋̑ͣ̏ͯ̍̚͞e̴̸̩̗̠͙̭̽̊͊ͥ͋͐̔ͮ͊ͨ͒̓͋͋̀͆̈́ ̷̴̧̮̰͚̠̞͈̤̱͚̤̜̤̫͇̟̖͛͑ͦͫͣͬ̅ͯ͛ͯͭ́̑̅̽̚̚͝m̵̵̵̭̬̳̞̻̺̤̺͔͎̻̼̮̬̦̥͖͓̿ͨ̋̔ͥͣ̎ͨͪ̿ͣͪ́͟i̸̡͖̤̙̲̩̟̰̗̻͖̘͖̰͙̼̎̀̽̂̓͐͂̂ͮ͛͒ͨ̌ͯ̓̇̀̄̏̕ͅͅͅn̓ͬ͂ͤ͆̑̾̈͐ͩ͗͌́̓̉ͭ̄̚͏̜̖̝̪̤̤̦̫̼̩̱͕̳͈̺̤̩͞d̶̢̛̳̭̯̘̞͉̟̗͓͙͓̻̫̘̜̣̫͓͙̒͂͛͐ͤ͑́̕ ̸̨̦̮͓͙̞̩̎͂̽ͮͨ̽͌ͭ̐̓̅̌̒ͭ̅͛ͩy̧̢̛̹̻̥̰̦͍ͣͤ̽̆́̔͟͟ỏ̢̊̇ͥͭ͐ͨ̿̒̋̚͠͏̶̨͖͇̺̯͎̪̹̲͚̼͙͓͕̰ͅų̸̵̰͕̲͇̻͗͌͊̓ͧͫ̐ͪ̆̐̅̅̉̚͝r̓͆̊ͨ̏͌̌ͥ̿̋ͪ̑̏ͣ͒ͯ͏͎̙͚̤̲̼͙͚̦͘͘ ̶̨̯͔̹̯͖͍̞̗̰͎̥̦͐̓͋͆ͧͅs̨̨̞̖̥͍͎̙̋̄̔̎ͭ̌̆̌̚t̨̛̟͖̼̖̟͓̙̦ͩ͋͛̅̅ͥ̆̌̂̄ͦ͗͂ͮ̏̊̚͠ḙ̸͙̜̬̘͓̊̍̿̓ͯ̅ͨ̈́̀̃̃͋ͯͨ̓̚͢͡p̶͖̹͓̗͓̯̆́ͪ́̀ ̶͔͉̬͔͖̠̲̗͖̱͉͍̥̲̽̈̏̉̽̈́ͫ́̀͟͠ͅ:̡̨̨̖̦͇̥̳̪̟̅͊̋̊͑ͫ̄̑0̽̃͌̏ͭ̑̑̿ͯ́̃̂͌̔̀̕͏̴̧̳͚͙͖)̖̹̞͉̭̦̼͚̗͔͍̥̭̫͎̱ͤ͋ͫ̈͛ͩ̒ͭ̌͗ͯͯͧ͊̾̇̉ͨ̀͠͠

 

★·.·´¯`·.·★ arт ιѕ нard ★·.·´¯`·.·★

Neo / IT loser who draws for a hobby for some reason
 

Extra links: